• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 727 Протокол 58 от 31.01.2011 г.

Т. 1. Предложение за отдаване под наем на общински имот.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 761 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. РЕШЕНИЕ 727: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка със заявление вх. № 54-08-2/02.09.2010 г., Общински съвет - Балчик дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години на ПП "Зелена Партия" в Община Балчик с Булстат 000707901, представлявано от Председателя на общинската организация Валентин Атанасов, следният имот:

Клуб с площ от 44 м2 на ул. "Дионисополис" № 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.84.393.1.5 по кадастралната карта на гр. Балчик актуван с АОС № 3828/13.04.2010, /част от партерен етаж от сграда/ при годишна наемна цена 242,88 лв. /двеста четиридесет и два лева и 88 стотинки/.

2. След влизане на решението в сила да се сключи договор за наем.

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0