• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 717 Протокол 57 от 17.12.2010 г.


1. Предложение за промяна числеността на персонала в Домашен Социален Патронаж, град Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 717: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Променя числеността на персонала във Функции и социално осигуряване, подпомагане и грижи, ДСП и социални услуги от 31 бройки на 35 бройки.

Гласували поименно със "За" - 12, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0