• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 714 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

27. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 714: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик не приема предложението на ПКЗСК за отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Ованес Гарабедов от град Балчик, ул. "К. Кисимов" № 3.

Гласували поименно със "За" - 9, "Против" - 0, "Въздържал се" - 6