• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 713 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

26. Предложение за изменение на Решение 672 по Протокол № 54/14.10.2010 година на общински съвет - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 713: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания от МРРБ, Общински съвет -  Балчик:

Изменя Решение № 672 по Протокол № 54/14.10.2010 г. на Общински съвет Балчик, както следва:

1. В т. 1 датата 06.10.2011 г. да се промени на 05.10.2011 г., а изписания с думи срок „два месеца и един ден след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ" да се промени в „два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ";

2. В т. 2 да второто изречение „И да ги представи пред МРРБ - Разплащателна агенция, Североизточен район за планиране" отпада.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0