• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 712 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

25. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗК с предмет даване на разрешение за изграждане и стопанисване на търговски обекти от един вид за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация в недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, местност к.з. „Двореца", представляващ ПИ №02508.7.360, с площ 342 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 712: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик не приема предложението за откриване на процедура за предоставяне на концесия, съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за концесиите върху обект: недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в град Балчик, местност к.з. „Двореца" представляващ ПИ №02508.7.360, с площ 342 м2.

Гласували поименно със "За" -0, "Против" - 7, "Въздържал се" - 8