• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 711 Протокол 56 от 30.11.2010 г.


24. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗК с предмет изграждане и експлоатация на сграда - паркинг - гараж, за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска", представляващ ПИ № 02508.86.82, с площ 778 м2.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 711: I. Общински съвет град Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА, чл. 13, ал.1, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 39, ал.1, ал. 2 и ал .4,  във връзка с чл. 17, ал.1, т. 2 от ЗК, чл. 19 от ППЗК и мотивираното предложение на кмета на Oбщина град Балчик и обосновката към него открива процедура за предоставяне на концесия, с индивидуализация както следва:

1. Предмет на концесията - Концесия за строителство - има за предмет изграждане и експлоатация на сграда - паркинг - гараж, за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. "Приморска", представляващ ПИ № 02508.86.82, с площ 778 кв.м съгалсно АОС № 183/02.09.2009 г., предоставено от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради, управлява и поддържа обекта на концесия на свой риск.

2. Обект на концесията

Обектът на концесията е поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 02508.86.82 с площ 778 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за паркинг, находящ се в град Балчик, ул. "Приморска".

 Обектът на концесия е актуван с АОС № 183/02.09.2010 г., вписан в Служба по вписванията гр. Балчик - вх. № 3276 от 07.09.2009 г., Акт № 84, том Х.

За обекта от СГКК - гр. Добрич има издадена скица Скица № 17737/01.09.2009 г. на ПИ с идентификатор 02508.86.82, град Балчик, община Балчик, област Добрич по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Съседи на ПИ 02508.86.82: поземлени имоти с идентификатори №№:  02508.86.19, 02508.86.84, 02508.86.83, 02580.86.80 и 02508.86.18.

3. Стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията.

Чрез обекта на концесия търговецът - концесионер има право да извършва търговски дейности свързани с предлагането на услуги по паркиране, съхранение и опазване на намиращите се в сградата леки автомобили.

4. Максимален срок на концесията.

Максимален срок на концесията - 15 години.

5. Начална дата на концесията.

Начална дата на концесията е датата на подписване на концесионния договор.

6. Условия за осъществяването на концесията.

Концесията се осъществява при спазване на следните условия:

6.1. Концесионерът при осъществяването на предмета на концесионния договор следва да спазва нормативните изисквания  определени от компетентните органи и свързани с: националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти, както и на обществения ред.

6.2. Концесионерът следва да осъществява дейността си при спазване изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги, на решенията на Общински съвет Балчик за предоставяне на концесия и на концесионния договор.

6.3. Концесионерът изгражда, управлява и поддържа обекта на концесията и  управлява услугата на свой риск с грижата на добър стопанин.

6.4. Концесионерът няма право да изменя предназначението на имота на концесията.

6.5. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за местните данъци и такси са за сметка на концесионера.

6.6. Правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят на трети лица с изключение на правото да предоставя под наем отделни части от обекта на концесия.

6.7. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията.

6.8. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията.

6.9. Концесионерът има право да сключва договори, съгласно които части от обекта на концесия могат да се предоставят под наем на трети лица.

6.10. Осъществяването на правата по предоставената концесия от страна на концесионера следва да се извършва в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

6.11. Концедентът не носи каквато и да е отговорност за щети, произлезли вследствие на действия на концесионера по концесионния договор.

6.12. Ако което и да е лице предяви каквито и да е претенции спрямо концедента за щети, произлезли пряко или непряко вследствие на действия на концесионера по концесионния договор, то концесионерът е длъжен да възмезди/възстанови щетите, като концедентът не носи отговорност за тях.

6.13. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на Закона за концесиите.

6.14. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията.

7. Основни права и задължения по концесионния договор

7.1. Основни права на КОНЦЕДЕНТА:

7.11. Да придобие право на собственост върху изградения паркинг - гараж на четири етажа и върху всички други приращения и подобрения върху обекта на концесията, включително и когато не са в изпълнение на концесионния договор, от момента на възникването им, както и пълната съпътстваща ги документация.

7.1.2. Да получава дължимите от концесионера концесионни плащания при реда, условията и в сроковете, определени в концесионния договор и да изисква изпълнение и на другите задължения на концесионера по концесионния договор.

7.1.3. Да задържи внесената при подписване на договора за предоставяне на концесия гаранция от концесионера при неизпълнение на задълженията му.

7.1.4. Да контролира изпълнението на поетите задължения от концесионера с концесионния договор.

7.1.5. Да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;

7.1.6. Да получава при поискване всякаква информация, свързана с изпълнението на договора за предоставяне на концесия.

7.1.7. Да следи за изграждането на обекта на концесия съгласно утвърдените проекти и за ползването на имота съобразно предназначението му и условията, при които е предоставен на концесия. В случай че се установи, че имотът се ползва не по предназначение или в нарушение на условията, при които е предоставен, имотът се изземва по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

7.1.8. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задължения на концесионера или при нарушаване условията на концесията.

7.1.9. След прекратяване на концесионния договор да получи от концесионера:

- годен за експлоатация имота предоставен на концесията;

- финансовата, техническата (проектната, екзекутивната) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация.

7.2. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:

7.2.1. Да предаде на концесионера обекта на концесията с приемно - предавателен протокол в 30 дневен срок от сключването на концесионния  договор.

7.2.2. За срока на действие на договора да предостави на концесионера изключителното право на експлоатация върху обекта на концесия и да не предоставя такива права на трети лица.

7.2.3. Да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, съгласно договорените условия и в рамките на действащото законодателство.

7.2.4. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в концесионния договор.

7.2.5. Да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор.

7.2.6. Да изземе имота по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост, ако на концесионера бъде заличена съдебната, съответно търговската регистрация като такива.

7.2.7. Да изземе имота по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост, ако се установи, че обекта на концесия или части от него се ползват не по предназначение или в нарушение на условията, при които е сключен настоящия договор.

7.3. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА

7.3.1. Да построи сграда на етажен паркинг четири етажа, със застроена площ 465 кв.м и разгъната застроена площ 2 050 кв.м в границите на поземления имот за паркиране на 90 леки автомобила.

7.3.2. Да извършва търговска дейност с предоставения му обект на концесия съобразно предмета на договор на концесията: за предоставяне на паркоместа под наем.

7.3.3. Да сключва договори, съгласно които части от обекта на концесията могат да се предоставят под наем на трети лица, но само за целите на предмета на концесия.

7.4. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА

7.4.1. При проектирането, a след това при строителството да се спазят посочените във визата на гл. архитект на Община Балчик параметри на застрояването. Проектирането да обхваща разработването на проекти по частите, посочени в издадената виза. Проектите да са изготвени съгласно чл. 144 и 169 от ЗУТ. При промяна на параметрите посочени в дадената вече виза, да се иска съгласие на Община Балчик за настъпилите промени.

7.4.2. Строителните дейности да се изпълнят съобразно проектите, при спазване на критериите за качество и условията за безопасна работа в строителството.

7.4.3. Да изгради обекта на концесия на един етап по одобрен проект.

7.4.4. Да реализира строителството и въведе обекта в експлоатация в срок до една година, считано от датата на издаване на строителното разрешение, но не по-късно от осемнадесет месеца, считано от датата на подписване на договора за предоставяне на концесия.

7.4.5. Да не извършва незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на обекта на концесия.

7.4.6. След изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация да запази предмета на дейност на обекта - като паркинг, непроменен за целия срок на концесията.

7.4.7. Да експлоатира обекта съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

7.4.8. Да изпълнява представената комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, включваща както необходимите средства за въвеждане на обекта в експлоатация, така и предвидените за всяка година средства за ремонтни дейности, конкретно посочени в предложението на концесионера, което е нeрaзделна част от договора за предоставяне на концесия, но не по-малки от приетите с настоящото решение на Общински съвет Балчик.

7.4.9. Брутните инвестиционни разходи за изграждането на обекта на концесия трябва  да бъдат не по-малко от 520 хил. лв. без ДДС, в т. ч. по години:

  • 440 хил. лв. през първите осемнадесет месеца от действието на концесионния договор;
  • 80 хил лв. през десетата година от действието на концесионния договор.

7.4.10. Да извършва през целия период на концесията:

  • строително-ремонтни дейности с цел модернизация и повишаване на атрактивността и ефективността на обекта;
  • благоустрояване на незастроените площи включени в предмета на концесията.

7.4.11. Да изпълни осветлението в обекта на концесия с енергоспестяващи лампи и да го секционира по етажите на сградата.

7.4.12. По границите на поземления имот не трябва да се създават ограждения.

7.4.13. Периодично да извършва контрол на параметрите на околната среда в обекта на концесия и при необходимост да осъществява мероприятия, които да превеждат тези параметри в допустимите граници.

7.4.14. Търговската дейност трябва да се упражнява само в границите на обекта на концесия.

7.4.15. Да заплаща дължимите концесионни плащания. Да заплаща лихви, неустойки и санкции при условията и в сроковете описани в договора за концесия.

7.4.16. Да запази предмета на дейност на обекта на концесия непроменен за целия срок на концесията - търговска дейност по предоставянето на паркоместа за леки автомобили.

7.4.17. Концесионерът носи отговорност за спазването на трудовото законодателство по отношение на работещите в обекта на концесия лица, за създаването на здравословни и безопасни условия на работа и пребиваване в обекта на концесия, на противопожарните правила, както и на всички други непосочени изисквания, които могат да се отнесат към дейността на концесионера или да произтичат от нея и които за негова сметка и отговорност, включително спазването на общинските правила, касаещи неговата дейност.

7.4.18. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на общината и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията си по концесионния договор и условията на концесията.

7.4.19. Да разкрие не по-малко от 8 (Осем) работни места в срок до осемнадесет месеца от датата на подписване на концесионния договор и ги запази за целия срок на концесията.

7.4.20. Да приеме имота с приемно - предавателен протокол в 30 дневен срок от сключването на концесионния  договор.

7.4.21. В своята дейност при изграждане сградата на етажния паркинг, при последващи ремонти, при управлението и поддържането на обекта на концесия, концесионерът не трябва да допуска замърсяване или увреждане на околната среда. Когато има нанесени екологични щети, концесионерът самостоятелно и за собствена сметка финансира отстраняването на нанесените щети.

7.4.22. Да поставя рекламни и информационни системи (табла, постери, стикери, фирмени надписи и др.) само в границите на обекта на концесия.

7.4.23. Концесионерът се задължава при настъпване на промени в обстоятелствата по чл. 65, ал. 2, т. 2 от ЗК в 7-дневен срок да уведоми за това органа, който представлява концедента по концесионния договор.

7.4.24. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на имота.

7.4.25. Да осигурява със собствени средства охрана на имота.

7.4.26. Да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община град Балчик, като застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията, в съответствие с нормативната уредба. Да заплаща всички припадащи се данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка.

7.4.27. През целия период на концесията след приключването на строителните дейности в поземления имот:

  • да осъществява частични ремонтни работи, вкл. и с цел и модернизация на обекта на концесия;
  • да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние;
  • да създаде и поддържа условия за безопасно ползване на имота;
  • да опазва имота от погроми, замърсяване, наводняване и др., както и да недопуска да стане убежище на наркомани, пияни граждани и др.п.

7.4.28. До 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора за предоставяне на концесия да прави писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения.

7.4.29. Да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписване на договора за предоставяне на концесия.

7.4.30. Да не прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора за предоставяне на концесия на трети лица, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения, с изключение на правото да отдава под наем отделни части от обекта на концесия. Да не обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в своя полза или в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.

7.4.31. Отдаването на отделни части в обекта на концесия под наем на трети лица не освобождава концесионера от нито едно от задълженията му по концесионния  договор.

7.4.32. Да отстранява всички щети и повреди по обекта на концесия за своя сметка най-късно в едномесечен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица на концедента за наличието на такива, срокът тече от установяването.

7.4.33. Да спазва изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред.

7.4.34. При прекратяване на концесионния договор концесионерът е длъжен да предаде обекта на концесията на комисия, назначена от Кмета на Община Балчик (органа по чл. 77 от ЗК), а в случаите на прекратяване по право - от органа, който представлява концедента по концесионния договор. Срокът за предаване и приемане на обекта на концесията е 30 дни от датата на прекратяване на концесионния договор, а в случаите на отказ от продължаване на концесионния договор с правоприемник - от датата на отказа. Концесионерът предава имота, като за предаването и приемането на имота от концедента се съставя протокол, който се подписва от  упълномощен представител на концесионера и от членовете на комисията, представляващи концедента.

7.4.35. Да предаде на Община Балчик имота годен за експлоатация при прекратяване на договора или при изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени приращения и подобрения.

8. Вид и размер на гаранциите за изпълнение за задълженията по концесионния договор.

Концесионерът представя следните гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

8.1. Гаранция за изпълнение на задължението на концесионера за извършване на годишното концесионно плащане по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно плащане, дължимо до 30 (тридесет) дни след началото на всяка година по договора.

8.2. Гаранцията за изпълнение на другите задължения на концесионера по договора е в размер на едно годишно концесионно плащане. Внася се при подписване на договора. Внесената гаранция за участие в процедурата - депозит се счита за задатък към тази гаранция. Един екземпляр от платежното нареждане се представя в Община Балчик.

8.3. При изчерпване на средства по т. 8.2. поради наложени санкции на концесионера, той е длъжен в едномесечен срок от получаването на писмена покана, отправена му от концедента да ги допълни до първоначалния им размер.

9. Условията за отдаване на обекта на концесията или части от него под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:

Концесионерът няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по договора на трети лица, изцяло или отчасти, да ги залага или поставя по какъвто и да било начин като обезпечение на свои или чужди задължения с изключение на правото да сключва договори, съгласно които части от обекта на концесия могат да се предоставят под наем на трети лица за извършване на търговските дейности описани в т. 3 на решението, коит<