• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 710 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

23. Предложение за актуализация на бюджета на община Балчик към 01.11.2010 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 710: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 18 от ЗОБ и на основание чл. 45, ал. 2 от НСИООБ на Община Балчик, Общински съвет извършва промяна на бюджет 2010 г. на Община Балчик:

1. Утвърждава актуализиран бюджет на приходите към 01.11.2010 г., съгласно приложение №1 в общ размер на 23 760 645 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 6 536 236 лева и собствени приходи за местни дейности 17 224 409 лева.

2. Одобрява разпределението на разходите, в размер на 23 760 645 лева по отговорности функции и разпоредители, съгласно приложения № 2 и 2а.

3. Утвърждава актуализация на културната програма за 2010 г., в размер на 621 900 лева, съгласно приложение №3 в т.ч. по разпоредители.

4. Утвърждава корекция в намаление на плана за капиталови разходи в частта финансирана със собствени приходи, като общия им размер, съгласно приложение № 4, възлиза на 5 683 210 лева.

Гласували поименно със "За" - 13, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2