• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 706 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

19. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.4.1 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 706:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС и във връзка с предложение с вх. № 94Д-579-2/20.10.2010 г., допълнено с молба с вх.№ 94Д-579-2#1/09.11.2010 г, общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следният общински имот:

     1. Общински имот с идентификатор 48982.4.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царичино, община Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-104/11.12.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,266 дка., съгласно АОС 3899/12.11.2010 г.

     2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 1104 лв. /хиляда сто и четири лева/ като начална цена за провеждане на търга.

     3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждането на търга и сключването на договор със спечелилият участник.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0