• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 704 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

17. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС през 2010 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 704: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2010 г., приета с решение № 498 от 29.01.2010 г., като допълва раздел ІІІ Б - Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде със следните имоти:

Земеделска земя - лозово насаждение III категория с площ от 1266 м2 - ПИ № 48982.4.1 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик.

Земеделска земя - лозово насаждение III категория с площ от 926 м2 - ПИ № 48982.3.1 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик.

Земеделска земя - лозово насаждение III категория с площ от 1244 м2 - ПИ № 48982.3.2 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик.

Земеделска земя - лозово насаждение III категория с площ от 898 м2 - ПИ № 48982.3.3 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик;

Земеделска земя - лозово насаждение III категория с площ от 979 м2 - ПИ № 48982.3.5 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0