• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 703 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

16. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Обслужващ път" в ПИ № 44882.21.91 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 703: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и ЗУЧК, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за "Обслужващ път" в ПИ № 44882.21.91 по кадастралната карта на с. Ляхово, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".  

Гласували със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0