• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 699 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

12. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Жс" - /жилищни нужди/ в ПИ № 53120.106.432 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 699: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и ЗУЧК, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.432 по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "Жс" - /жилищни нужди/ с показатели: плътност на застрояване до 30%, Кинт до 1,5, озеленяване - 50%.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".  

Гласували със "За" - 12, "Против" - 2, "Въздържал се" - 1