• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 694 Протокол 56 от 30.11.2010 г.


7. Предложение за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на медико техническа лаборатория, с площ от 34 м2, част от имот - публична общинска собственост "Медицински център - І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 694: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; Чл. 17, ал. З от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик, общински съвет - Балчик дава съгласието си медико техническа лаборатория с площ от 34 м2, представляваща обособена част от имот - публична общинска собственост "Медицински център I" ЕООД гр. Балчик, да бъде отдадена под наем съгласно предназначението си, за срок от 5 /пет/ години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем на помещението чрез публично оповестен конкурс, определена съгласно действащата тарифа, в размер на 1 248.48 лв. /хиляда двеста четиридесет и осем лева/, без ДДС;

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0