• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 693 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

6. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 693: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Балчик:

          1. Утвърждава средства за работно облекло за 2011 г, изплащани като парични възнаграждения, в размер на 450 лева за всеки зает в бюджетната сфера / без  персонала в поделенията на делегиран бюджет/.

             1.а. Допълва утвърденият с решение 480 /16.12.2009 г списък за специално работно облекло по вид, срок на износване и максимално допустима стойност, задължително за осигуряване от ОбП "БКС" на персонала работещ на  посочените  длъжности, съгласно приложената справка.

2.                Приема и през 2011 г. за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в Дирекция "Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

        3. Утвърждава следните социални привилегии  за 2011 г на право имащи от  гр. Балчик и всички населени места на общината, както следва:

3.1.          Предоставя по 1 /един/ хляб дневно на социално слаби жители на община

3.2.          За правоимащи  да се считат:

                 - самотни възрастни хора над пенсионна възраст

                 - социално слаби и хора с увреждания

        3.3. Определя следния ред за ползване на предоставените права:

                 - желаещите подават молба до Кмета на общината или на  населеното място

                 - Кмета на общината със своя заповед назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата .


          4. Утвърждава закупуването на карти през 2011 г. за вътрешноградски транспорт или в района на вилна зона до спирка "Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери с постоянен адрес на територията на община Балчик, както следва:

                 - пенсионери на възраст до 67 /шестдесет и седем/ год. закупуват карти с 80% /осемдесет процентно/ намаление на цената

                 - пенсионери на възраст над 67 /шестдесет и седем/ год. и инвалидите с трайна нетрудоспособност над 50% закупуват карти  на цена 1 / един/ лев за карта.

                 Определя следния ред за ползване на предоставените права:

                 - желаещите подават молба до Кмета на общината                      - Кмета на общината със своя заповед назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата.

                 5.  Утвърждава закупуването на карти за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва:

Кметство Оброчище  3 броя                  Кметство Гурково        2 броя

Кметство Кранево       2 броя                Кметство Сенокос       2 броя

Кметство Дропла       2 броя                  Кметство Соколово     2 броя

Кметство Стражица   1 броя                  Кметство Змеево          2 броя

Кметство Рогачево     1 броя                  Кметство Църква                  2 броя

Кметство Ляхово         1 броя                Кметство Тригорци     1 броя

Кметство Бобовец      1 броя                  Кметство Царичино     1 броя

Кметство Храброво     1 броя                Кметство Кремена       1 броя

Кметство Безводица    1 броя                Кметство Пряспа                  1 броя

Кметство Дъбрава      1 броя

                 6. Задължава Кмета на общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на Общински съвет.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0