• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 690 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

3. Предложение за промени в общинската транспортна схема.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 690: На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА  във връзка с чл. 8 ал. 4 от Наредба № 2 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществявaне на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили (обн.ДВ,бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр. 45/02.06.2006 г.) , Общински съвет Балчик:

         1. Променя Маршрутно разписание от общинската транспортна схема №4.2 по линия Балчик - Тригорци както следва:

часовете  на тръгване от Балчик 15.00 ч. и от Тригорци 15.30 ч.

Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

015.00

АГ.Балчик
3

15.05

1

15.06

кв.Левски
9

15.18

1

15.19

Гурково
6

15.27Тригорци15.30

6
         Гурково

15.38

1

15.39

7
Царичино

15.48

1

15.49

7
кв.Левски

15.58

1

15.59

3
АГ Балчик

16.04
-  да станат от Балчик 16.15 ч., а от Тригорци 16.45 ч.

Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

016.15

АГ.Балчик
3

16.20

1

16.21

кв.Левски
9

16.33

1

16.34

Гурково
6

16.42Тригорци16.45

6
         Гурково

16.53

1

16.54

7
Царичино

17.03

1

17.04

7
кв.Левски

17.13

1

17.14

3
АГ Балчик

17.19 

2. Упълномощава кмета на община Балчик да обяви чрез публикация в местния печат и интернет страницата на общината, новото маршрутно разписание.     

Гласували със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0