• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 689 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

2. Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.   

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 689: На основание чл. 76, ал. 3 от АПК вр. с чл. 8 и чл. 11, ал. 3 предложение трето от ЗНА и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на предоставените му правомощия Общински съвет - Балчик, реши

1. В чл. 39 от НОАМТЦУТОБ се правят следните изменения: алинея (3) се изменя така: Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият минимум 50 постоянни работни места и /или инфраструктури проекти свързани с водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електроните съобщения при осъществяването на които, се предоставят от организациите обществени услуги до крайния потребител и при които на територията на общината се предвижда изграждане на повече от 3000 м. мрежи, съоръжения и инсталации се освобождават от заплащане на такси за технически услуги, посочени в чл. 40 и приложената към него таблица от настоящата наредба, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.

2. Направените изменения в НОАМТЦУТОБ да се обнародва в местния печат.

3. Същото влиза в сила от датата на неговата публикация в местния печат.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0