• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 688 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

1. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и управление на недвижим имот - публична общинска собственост за нуждите на Общински детски комплекс.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 688: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 1 и 4 от ЗОС и чл. 14, ал. 2 от НОРПУРОИ, Общински съвет Балчик, реши:

1. Предоставя за безвъзмездно ползване и управление на Общински Детски Комплекс, Булстат: 000845005, с управляващ Тинка Тодорова Сивриева, 5 /пет/ броя /класни/ стаи от следния недвижим имот, представляващ едноетажна училищна сграда, цялата с площ от 394.00 кв. м, с административен адрес: гр. Балчик, ул. "Кирил и Методий", публична общинска собственост, актувана с Акт№ 578 от 15.03.2001 г., ПИ № 02508.79.81 по кадастрална карта на гр. Балчик.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0