• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 682 Протокол 55 от 26.10.2010 г.

5. Предложение за съгласуване на позицията на община Балчик по въпроси от дневния ред на първото общо събрание на асоциацията по ВиК и получаването на мандат за представянето й.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 682: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198 ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Балчик, реши

1. Дава мандат на представителя на община Балчик, да гласува решения, от обявения дневен ред на заседание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Добрич, което ще се проведе на 05.11.2010 г. в сградата на Областна администрация - Добрич, като приеме процентното  съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на асоциацията, както следва:


Представител на държавата/общината/

Численост на населението

Процентен дял

Държавата


35,00

Община Балчик

22 354

6,75

Община Генерал Тошево

19 422

5,87

Община Добрич

100 000

30,20

Община Добрич-селска

25 721

5,04

Община Каварна

16 688

6.59

Община Крушари

5 974

1,79

Община Тервел

18 728

5,66

Община Шабла

6 380

1,93

Общо за Общините

215 217

65,00


Гласували със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0