• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 678 Протокол 55 от 26.10.2010 г.

1. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2010 г. до 30.09.2010 година.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 678: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за деветмесечието на 2010 година, както следва:

1. Утвърждава коригирания бюджет на Община Балчик към 30.09.2010 г   балансиран в  приходната и разходната си  част  в размер на 24 061 855 лева, съгласно Приложения №:№ 1, 2 и 2А в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 443 437 лева

         - за местни дейности                                                17 618 418 лева


         2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 30.09.2010 г. в  приходната си част  в размер на 14 837 673 лева, съгласно Приложение № 1 в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  4 258 029 лева

         - за местни дейности                                                10 579 644 лева


         3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 14 837 673 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  2 А  в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  4 258 029 лева

         - за дофинансиране на държавни дейности                 1 089 243 лева

         - за местни дейности                                                  9 490 401 лева

 

         4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно  Приложение № 3.

 

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за деветмесечието на 2010 г. в размер на 180 088 лв., както и средствата за представителни разходи в размер на 33 956 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 4.

 

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 30.09.2010 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 1 205 623 лв.,  съгласно Приложение № 5

 

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 30.09.2010 г. в размер на 319 324 лв., съгласно Приложение № 6.

 

         8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 30.09.2010 г. в размер на 1 349 804 лв. съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение, съгласно Приложение №: 8 общо за 585 640 лв.

 

9.                Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през деветмесечието на 2010 г, както следва:

Кмет                   - служебни командировки в страната            1897,51 лв.

         - служебни командировки в чужбина             4466,99 лв.

Председател на ОбС    - служебни командировки в страната     439,49 лв.

- служебни командировки в чужбина    1128,72 лв.

Гласували поименно със "За" - 13, "Против" - 0, "Въздържал се" - 8