• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 672 Протокол 54 от 14.10.2010 г.

1. Предложение за издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор за Проект "Балчик - укрепване на свлачище "Сборно място", подобект: "Вертикална шахта 5" и подобект: "Вертикална шахта 6".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 672: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания  във  връзка с изпълнението  на  договори  за безвъзмездна  финансова  помощ  по  ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет - Балчик  РЕШИ:

1.     В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.4.-04/2009/004 от 05.02.2010 г. за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект „Балчик - укрепване на свлачище „Сборно място", подобект: „Вертикална шахта 5" и подобект: „Вертикална шахта 6", упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", в размер на 173 172,33 лв. (сто седемдесет и три хиляди сто седемдесет и два лева и тридесет и три стотинки) - представляваща 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 06.10.2011 г. (два месеца и един ден след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

2.     Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.4.-04/2009/004 от 05.02.2010 г.  И да ги предостави пред МРРБ - Разплащателна агенция, Североизточен район за планиране;

3.     Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0