• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 670 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

14. Предложение за приемане на решение за заплащане на еднократна такса по чл. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ).

          Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник

РЕШЕНИЕ 670: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 39, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ), Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се освободи фирма „Тесса Енерджи" ООД, ЕИК 130563354 от заплащането на такси по чл. 40 и приложената по него таблица от Наредбата относно одобряване на инвестиционни проекти за Проект „Стражица" и Проект „Кремена-Тригорци" и издаване на разрешения за строеж на двата проекта, като се определи еднократна такса от 5 000 лв. (чл. 39, ал. 3 от НОАМТЦУ) общо за проект при одобряване на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж.

ІІ. Възлага се кмета на Община Балчик и на Главния архитект на Община Балчик изпълнението на решението по точка I.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3