• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 669 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

13. Предложение за поправка в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ).

          Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник

РЕШЕНИЕ 669: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), общински съвет Балчик прави следната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ) поради допусната техническа грешка в чл. 39, ал. 3, цифрата 41 се заменят с 40.

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0