• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 668 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД

РЕШЕНИЕ 668: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Стоянка Георгиева Димитрова от с. Гурково, в размер на 300.00 (триста) лева, за подпомагане на семейството.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4