• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 666 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

Вносител: д-р Урал Бекиров - вр.изп.председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 666: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Миглена Михайлова Иванова от с. Сенокос, в размер на 300.00 лева, за лечение. Кметът на селото да контролира средствата и на следващото заседание на ПКЗСК да докладва дали парите са изразходвани по предназначение.

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1