• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 663 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

11. Предложение за включване на община Балчик в поетапно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 5-годишните деца от учебната 2010-2011 година.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 663: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с писмо от Министерство на образованието, младежта и науката с вх. № 04-39-13/13.08.2010 г., Общински съвет -Балчик

Реши:

1. Община Балчик да се включи в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0