• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 662 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

10. Предложение за утвърждаване и финансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 662: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, във връзка с НАРЕДБА № 7 на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ, бр. 4 от 2001 г., изм. и доп. бр. 49 и бр. 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г., бр. 27 и 70 от 2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г), Общински съвет - Балчик

Реши:

I. Утвърждава паралелки с минимален брой на учениците в училищата на Община Балчик за учебната 2009/2010 година, по чл. ІІ, ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

ОУ "Васил Левски" село Соколово

за доп. финансиране

I клас

14 ученици

2 уч.

II и III клас, слята    17 + 6 =

23 ученици

-

VI клас

16 ученици

2 уч.

VII и VIII клас, слята 5 + 14 =

19 ученици

-.

ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос

за доп. финансиране

II клас

14 ученици

2 уч.

VII клас

17 ученици

1 уч.

 

II. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи в размер на единния разходен стандарт за издръжка на ученик, умножен по 7 ученици общо за двете училища.

III. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0