• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 661 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

9. Предложение за определяне на представител на община Балчик в комисия за изработване на Областна здравна карта.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 661: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 29, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните заведения и писмо от областен управител на област Добрич с изх. № РД-06-2005/20.09.2010 г., Общински съвет - Балчик

реши:

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева - председател на постоянната комисия по здравеопазване, спорт и култура към общински съвет - Балчик, която да бъде включена в комисия за изработване на Областна здравна карта, като представител на Община Балчик.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0