• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 660 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

8. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно информационни табели.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 660: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на рекламно - указателни табели части от имоти части от следните имоти - публична общинска собственост:

1.1. Тротоари и зелени площи на ул. "Приморска", гр. Балчик;

1.2. Тротоари и зелени площи на ул. "Черно море" гр. Балчик;

1.3. Тротоари и зелени площи на ул. "Дунав" гр. Балчик;

1.4. Зелени площи и уширения в сервитута на път ІV клас Балчик - Албена;

1.5. Стълбовете на уличното осветление по улиците в гр. Балчик и по път ІV клас Балчик - Албена;   

2. Частите от имоти - публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на рекламно - информационни табели.

         3.  Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 50 лв./м2 рекламна площ, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0