• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 656 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 756 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. РЕШЕНИЕ 656: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 1 от ЗОС и  чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик:

        1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда със ЗП 40 м2  в поземлен имот № 53120.501.181 по кад. карта на с. Оброчище, кв. "Младост", целият с площ от 439 м2, актуван с АОС № 3853/2010 г. 

         2. Одобрява пазарната оценка на правото на строеж в размер на 420.00 лв. /четиристотин и двадесет лева/, без ДДС;

         3. Конкурсът да се проведе при следните условия:

       3.1. Цел на конкурса - учредяване право на строеж за жилищна сграда;

             3.2. Начална цена - не по -ниска от 420.00 лв. /четиристотин и двадесет лева/, без ДДС;

       3.3. До участие в конкурса се допускат физически лица, с адресна регистрация в село  Оброчище;     

       3.4. С предимство се ползват кандидатите, абонати на експлоатационните дружества /ВиК или Е.ОН и др./ за имота, предмет на конкурса.

       3.5.  Всеки кандидат може да участва само за един имот. 

    4. Упълномощава  Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по провеждане на конкурса.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0