• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 655 Протокол 53 от 30.09.2010 г.


7. Предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за отстъпено право на строеж за изграждане на жилищни сгради в пет ПИ в с. Оброчище.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 755 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. РЕШЕНИЕ 655: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 1 от ЗОС и  чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик:

        1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда със ЗП 102 м2  в поземлен имот № 53120.501.147 по кад. карта на с. Оброчище, кв. "Младост", целият с площ от 350 м2, актуван с АОС № 3246/2008 г. 

         2. Одобрява пазарната оценка на правото на строеж върху 102 м2  в размер на 1071.00 лв. /хиляда и седемдесет и един лева/, без ДДС;

         3. Конкурсът да се проведе при следните условия:

       3.1. Цел на конкурса - учредяване право на строеж за жилищна сграда;

       3.2. Начална цена - не по -ниска от 1071.00 лв. /хиляда и седемдесет и един лева/, без ДДС;   

       3.3. До участие в конкурса се допускат физически лица с адресна регистрация в с. Оброчище;     

       3.4. С предимство се ползват кандидатите, абонати на експлоатационните дружества /ВиК или Е.ОН и др./ за имота, предмет на конкурса.

       3.5.  Всеки кандидат може да участва само за един имот. 

    4. Упълномощава  Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по провеждане на конкурса.   

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0