• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 654 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

6. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ УПИ ХХІV, кв. 30 па ПУП на в.з. "Сборно място" град Балчик, поземлен имот № 02508.8.508.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 654: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 1537/19.08.2004 г., представляващ УПИ XXIV, кв. 30 по ПУП на вилна зона "Сборно място" гр. Балчик, поземлен имот с идентификатор № 02508.8.508 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 864 м2 /осемстотин шестдесет и четири квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 51 840.00 лв. /петдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0