• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 653 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

5. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 653: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2010 г., приета с решение № 498 от 29.01.2010 г., като допълва:

І. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

-         Вилно място с площ от 864 м2 - ПИ № 02508.8.508 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Сборно място" /УПИ ХХІV, кв.30 по ПУП на в.з. "Сб. място"/;

-         Вилно място с площ от 411 м2 - ПИ № 02508.2.106 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил" /УПИ ХІХ, кв.5 по ПУП на в.з. "Момчил"/;

ІІ. Раздел ІІІ В - "Имоти, върху които Община Балчик има намерение да  учреди право на строеж", със следните имоти:

-         ПИ № 53120.501.167 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 528 м2;

-         ПИ № 53120.501.182 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 683 м2;

-         ПИ № 53120.501.181 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 439 м2;

-         ПИ № 53120.501.178 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 499 м2;

-         ПИ № 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 350 м2

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0