• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 652 Протокол 53 от 30.09.2010 г.


РЕШЕНИЕ 652: На основание чл. 21, aл. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, общински съвет - Балчик дава съгласие кметът на община Балчик да внесе предложение чрез НОИ до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следните лица:

Сезгин Емилов Боянов, с ЕГН ********** , по молба на майката - негов законен представител - Наджие Ремзиева Алиева ЕГН **********, местоживеене град гр. Балчик, ул.„ Славянска" № 17, наследник на Емил Боянов Янков , за който не са налице изискванията за придобиване правото на пенсия по КСО и не отговарят на условията за отпускане на какъвто и да е вид друга пенсия, съгласно българското законодателство.

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0