• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 651 Протокол 53 от 30.09.2010 г.


4. Предложение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на две персонални пенсии.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 651: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, общински съвет - Балчик дава съгласие кметът на община Балчик да внесе предложение чрез НОИ до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следните лица:

Франко Рашков Димитров ЕГН **********, с пост. адрес гр. Балчик, ул.„ Тузла" № 7, наследник на Рашко Димитров Христов , за който не са налице изискванията за придобиване правото на пенсия по КСО и не отговаря на условията за отпускане на какъвто и да е вид друга пенсия, съгласно българското законодателство.

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0