• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 650 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

3. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод захранване на ветрогенератор в ПИ 36453.29.25 по КК на с. Карвуна към ГРУ в ПИ 77390.15.128 по кадастралната карта на с. Храброво, Община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 650: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод захранване на ветрогенератор в ПИ 36453.29.25 по КК на с. Карвуна към ГРУ в ПИ 77390.15.128 по кадастралната карта на с. Храброво, Община Балчик".

ІІ. На основание чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, одобрения от ОбС-Балчик ПУП-ПП не подлежи на обявяване по реда на ал. 3 от същата норма.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да съобщи на заинтересованите лица за одобрения ПУП-ПП.

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0