• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 649 Протокол 53 от 30.09.2010 г.

2. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Главно водопроводно захранване от ПИ 02508.509.232 до ул. "Стара планина" по кадастралната карта на град Балчик.        

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 649: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Главно водопроводно захранване от ПИ 02508.509.232" по кадастралната карта на - Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0