• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 647 Протокол 52 от 15.09.2010 г.


1. Предложение за обявяване на 21-ви септември 2010 година за празничен и неприсъствен ден на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 647: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с навършване на 70 години от освобождението на град Балчик от румънска окупация и възвръщането на града в пределите на България, общински съвет - Балчик

РЕШИ:

ОБЯВЯВА 21- ви септември 2010 година за празничен и неприсъствен на територията на Община Балчик.

Упълномощава Кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да предприеме последващи правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0