• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 261 Протокол 28 от 12.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 261: На основание чл. 21, ал. 11, във вр. с ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Допълва решение № 188/2008 г., както следва:

1. Дава принципно съгласие за кандидатстване на Община Балчик с проект: "Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р. Зл. Петков", "Иван Вазов", "Черно море", "Любен Каравелов", "Г.Бенковски" и "Хр.Ботев". Рехабилитация на два паркинга встрани от улици                          "Д-р Зл.Петков" и "Г.Бенковски" и изграждане на места за отдих в близост до улица "Г.Бенковски"

2. Общински съвет Балчик декларира, че предназначението на обектите по проект: "Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р. Зл. Петков", "Иван Вазов", "Черно море", "Любен Каравелов", "Г.Бенковски" и "Хр.Ботев"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици "Д-р Зл.Петков" и "Г.Бенковски" и изграждане на места за отдих в близост до улица "Г.Бенковски" няма да бъде променяно за период не по-малък от 5/пет/ години, след приключване на проекта.

3. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да съфинансира проекта със сумата от 1 241 704.38лв., представляваща разликата между допустимата безвъзмездна финансова помощ по програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., в размер на 10 000 000.00 лв. и действителната обща стойност на проекта от 11 241 704.38лв.

4. Възлага на кмета на Община Балчик да предприеме юридически и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.