• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 626 Протокол 51 от 17.08.2010 г.

1. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 626: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2010 г., приета с решение № 498 от 29.01.2010 г., като допълва раздел ІІІ  Б - Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде, със следните имоти:

          1.  Незастроен ПИ № 67951.501.629 по кад. карта на с. Соколово, ул. "Кирил и Методий", общ. Балчик, с площ от 847 м2, /УПИ № І, кв. 15 по ПУП на с. Соколово/.       

          2.  Незастроен ПИ № 67951.501.700 по кад. карта на с. Соколово,  общ. Балчик, с площ от 2758 м2, /УПИ № І, кв. 43 по ПУП на Стопански двор с. Соколово/.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0