• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 613 Протокол 50 от 30.06.2010 г.

1. Предложение за изменение на Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 613: На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик приема изменение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Балчик (приета с решение 77/29.06.2004 г. по протокол № 9 на ОбС-Балчик, изм. и доп. с решение 407 по протокол № 44/30.06.2006 г.; изм. и доп. с решение 312 по протокол № 31/15.05.2009 г.), както следва:

РАЗДЕЛ VІІІ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 31. Юридическите лица и едноличните търговци, извършващи търговска или производствена дейност са длъжни да притежават пропуск за зареждане за МПС, да осъществяват зареждането и изнасянето на стоки и амбалаж без престояването им на тротоара или уличното платно, както и да не допускат тяхното замърсяване.

Чл. 32. Фирмите, които търгуват, произвеждат и складират хранителни продукти или химически вещества, са длъжни да съгласуват своята дейност с органите на РИОКОЗ.

чл. 33 (1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч.;

(2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 14.00 и 16.00 ч.; 23,00 и 7,00 ч.;

Чл. 34. Ползвателите на временни търговски обекти и морски плажове са длъжни да сключат договор за сметоизвозване с фирми, притежаващи разрешения по чл. 12 от ЗУО.

Чл. 35. Фирмите, използуващи съдове и прибори за еднократна употреба, са длъжни да организират тяхното събиране и изхвърляне.

Чл. 36 (1) Преди започване на дейността, управителят на фирмата или упълномощено от него лице осигурява необходимите документи, декларира в община Балчик работното време на обекта и го обявява на видно място. Декларацията се попълва в два екземпляра, като първият се връща на търговеца с входящ номер, а вторият се съхранява в отдел Стопански дейности.

(2)        Декларацията за работно време съдържа данни за

(Приложение VIII - 1):

1. Вид и наименование на обекта, търговска площ (закрита и открита), брой места за посетители;

2. Точен адрес  на обекта;

З. Предмет на дейност;

4. Работно време, което следва да се обяви в обекта и да се спазва;

5. Данни за собственика на обекта;

6. Данни за фирмата, стопанисваща обекта, вкл. наличие/ липса  на регистрация по ДДС;

7. Номер и дата на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация (когато е приложимо);

(3) Работното време за всички обекти на територията на Община Балчик е до 23.00 часа;

(4) Удължено работно време (за сезонните обекти до 30 октомври на текущия сезон, а за целогодишните до края на текущата календарна година) се утвърждава със заповед на Кмета на Община Балчик. За удължено работно време могат да кандидатстват лица, стопанисващи обекти със закрити площи, въведени в експлоатация по съответния ред, без задължения към Община Балчик и без констатирани нарушения на обществения ред от органите на МВР през последните 12 месеца. Същите подават в информационния център:

    1. Заявление по образец (Приложение VIII - 2):

    2. Декларация с допълнителна информация за вида на обекта и запознаване с разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда (Приложение VIII - 3);

    3. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

    4. Документ от МВР за липса на нарушения за последните 12 м. - изисква се служебно;

    5. Квитанция за заплатена такса, определена с решение на ОбС;

    6. Справка за задължения към Общината - извършва се служебно.

(5) При предсрочно прекратяване на дейността или промяна на обстоятелствата по ал. 2, следва да се подаде нова декларация в едномесечен срок от настъпването им.

(6) Декларацията по ал. 2 се подава от стопанисващите:

1. магазини за хранителни и промишлени стоки;

2. туристически обекти;

3. аптеки, оптики;

4. обекти за услуги;

5. бензиностанции и газстанции;

 б. площадки за изкупуване на черни и цветни метали;

 7. компютърни и игрални зали;

8. производствени цехове и предприятия

9. др.

Чл. 37. Ползвателите на "Локални източници на шум" (търговските обекти, увеселителните заведения, сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията) се задължават да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума.

Чл. 38. (1) Извършването на търговска дейност в заведенията по предходната разпоредба следва да се осъществява в точно съответствие с издадените разрешения от община Балчик и останалите компетентни органи.

(2)  В случаите когато търговската дейност в тези заведения се извършва без наличието на необходимите разрешения, контролните органи - РПУ - Балчик (съответно РПУ - Албена), длъжностни лица от общинска администрация констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение. В тези случаи, търговската дейност на заведението се преустановява незабавно от извършващите проверката до привеждането на съответната дейност в съответствие с нормативните изисквания.

Чл. 39. При установяване, че заведенията, извършващи търговска дейност работят извън определеното от община Балчик работно време, контролните органи - служители на РПУ - Балчик, РПУ - Албена, длъжностни лица от общинска администрация констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение, като при установяване на системни такива нарушения незабавно преустановяват работата на заведението с предложение до кмета на общината за отнемане на разрешението за удължено работно време.

Чл. 40.  (1)          Собствениците или ползвателите на търговските обекти за обществено хранене и други атракционни заведения в град Балчик, курортните комплекси и курортните селища нямат право да допускат в тях лица, носещи огнестрелни оръжия, за времето от 22.00 до 06.00 часа.

         (2) Забраната не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти, съгласно чл. 15 б, ал. 2 от ЗКВВООБ.

(3) Търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение се забранява;

(4) Забранява се продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия:

1. на лица под 18 години;

2. на лица в пияно състояние;

3. на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения;

(5) Забранено е допускането в търговски обекти за обществено хранене и други атракционни заведения на лица до 18 години без родител или законен настойник или осигурен от родителя пълнолетен дееспособен член на семейството след 22.00 часа.

Чл. 41 (1) Ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения са длъжни: 

1.     Да декларират и спазват работното време на обектите;

2.     За работа с удължено работно време  да спазват  реда за заявяване и утвърждаване от кмета на общината;

3.     Да не променят характера на дейността без необходимите разрешения от компетентните органи;

4.            Да поддържат добра хигиена в обекта и прилежащите в непосредствена близост територии;

5.            Да осигурят вентилационна система в обекта, без да се допуска замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места;

6.            Да не допускат стойности на показатели на шум, по - високи от граничните стойности в тихите зони в урбанизираните територии;

7.            Да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направена оценка на риска на работните места от службата по трудова медицина, документ, удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и регулирана озвучителна техника;


(2) За нарушения по раздел VIII  се налага глоба/ имуществена санкция в размер от 20 до 500 лв.;

(3)  При повторно нарушение, нарушителите се наказват с глоба/ имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева и с временно спиране дейността на обекта.

(4) За нарушения, свързани с превишаване на граничните стойности на шум, физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 3000 лв.;

(5) При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоби от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 4000 до 10 000 лв.

РАЗДЕЛ ХI

ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

се отменя.

Гласували със "За" - 17, "Против" - 1, "Въздържал се" - 0