• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 610 Протокол 49 от 28.05.2010 г.

Т. 5. Предложение за предоставяне право на ползване на ГД "Гранична полиция" на част от общински имот за поставяне на съоръжения по проект "Интегрирана система" "синя" граница

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 610: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. ІV от ЗОС; чл. 58, ал. ІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА и във връзка с писмо вх. № 04-30-2/26.5.2010 г. от ГД "Гранична полиция"-МВР, общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г./десет години/ на Главна дирекция "Гранична полиция"-МВР, с адрес на управление: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, върху поземлен имот с идентификатор № 02508.88.821 по кадастралната карта на гр. Балчик, одобрена със заповед № 300-5-5 от 04.02.2004 г. на Изп. Директор на АГКК, с плащ от 316 кв.м., частна общинска собственост, актуван с АОС № 3834/ 27.05.2010г., находящ се в местността "Лозята" в землището на гр. Балчик. Безвъзмездното право на ползване се учредява с цел да бъдат разположени метален контейнер с радиоапаратура, желязо решетъчна конструкция /ЖР/ за монтаж на антените и за охранителна ивица но проект "Интегрирана система синя граница" с финансови средства на ЕС.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик, да извърши последващите разпоредителни действия във връзка с учредяване правото на ползване, сключване на договор и вписването му в Агенцията по вписвания.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0