• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 608 Протокол 49 от 28.05.2010 г.

Т. 3. Предложение за приемане на План за енергийна ефективност на община Балчик 2010-2013 г.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 608: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), Общински съвет Балчик:

1.     Приема План за енергийна ефективност на Община Балчик 2010 -2013 г.

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0