• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 606 Протокол 49 от 28.05.2010 г.

РЕШЕНИЕ 606: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и във вр. с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-11-23/14.05.2010 г. на Областния управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя Решение 560, прието по Протокол № 46 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 30.04.2010 година.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0