• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 604 Протокол 49 от 28.05.2010 г.

Т. 1. Предложение приемане повторно Решения  556, 557 и отмяна на Решение 560, приети с Протокол № 46 от 30.04.2010 година на ОбС - Балчик.

          Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 604: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и във вр. с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-11-21/14.05.2010 г. на Областния управител на област Добрич, общински съвет - Балчик приема повторно Решение 556, прието по Протокол № 46 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 30.04.2010 година:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от ЗОС; чл. 4, ал. 2 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238 от 27.02.2009 г. на ОбС - Балчик; 1.1. Обявява имот - публична общинска собственост, представляващ четириетажна административна сграда със застроена площ 311 м2 ведно с прилежащо дворно място - ПИ № 02508.84.371 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ VIII-за общ. обслужване, кв. 102 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 454 м2, съгласно АПОС 764/19.08.2002 г., за частна общинска собственост.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


1.2. Обявява имот - публична общинска собственост, представляващ двуетажна сграда със застроена площ 253 м2; склад - пристройка към втори етаж със застроена площ 112 м2, ведно с прилежащо дворно място - ПИ № 02508.84.368 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ IX-за общ. обслужване, кв. 102 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 401 м2, съгласно АПОС 774/16.09.2002 г., за частна общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по съставяне на актове за частна общинска собственост.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0