• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 562 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

Т. 12. Предложение за отпускане финансова помощ на Дружеството на военноинвалидите и пострадалите в мирно време от община Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 562: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба от Стойка Георгиева - председател на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите в град Балчик, с вх. № 63-07-1/21.04.2010 г., и по повод 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 2500.00 (две хиляди и петстотин) лева на дружеството на военноинвалидите и пострадалите в мирно време от Община Балчик (25 души военноинвалиди и пострадали по 100.00 лева на човек).

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите конкретни правни фактически действия по изпълнение на решението.

 Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0