• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 561 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

Т. 11. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

     Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 561: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС - Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Стоян Костадинов Чавдаров от град Балчик, ж.к. "Балик" бл. 24, вх. "Б", в размер на 3000.00 (три хиляди) лева, за лечението на сина му Костадин Стоянов Чавдаров.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0