• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 559 Протокол 46 от 30.04.2010 г.


РЕШЕНИЕ 559: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във вр. с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик реши:

Отменя решение № 529, прието по Протокол № 45 от заседание на Общинския съвет - Балчик, проведено на 31.03.2010 г.

 Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0