• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 558 Протокол 46 от 30.04.2010 г.


Т. 9. Предложение за отмяна на Решение 528 и Решение 529 от 31 март 2010 г., по Протокол № 45 от заседание на ОбС-Балчик.

              Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 558: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във вр. с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик реши:

Отменя решение № 528, прието по Протокол № 45 от заседание на Общинския съвет - Балчик, проведено на 31.03.2010 г.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0