• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 557 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

РЕШЕНИЕ 557: На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл. 4 ал.2 и ал.4 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, заявление с вх. № 24-02-9/04.03.2010 година от страна Кооперация "Черно море - Балчик", представлявана от Председателя Младен Мартинов:

1. Общински съвет Балчик обявява следните имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение, представляващи пътища в "Стопански двор" гр. Балчик с обща площ 7 404 м2, както следва:


- ПИ № 02508.545.1169 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 1 818 м2;

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


- ПИ № 02508.55.180 по кад. карта на гр. Балчик, с площ 2 568 м2;

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


- ПИ № 02508.55.178 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 952 м2;

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


- ПИ № 02508.55.177 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 1 016м2;

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


- ПИ № 02508.55.182 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 158 м2;

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0


- ПИ № 02508.55.22 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 892 м2.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

 

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0