• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 555 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

Т. 7. Предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 555: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик отменя чл. 44 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 219 по Протокол № 26/22.01.2009 г., последно изменение с Решение № 478 по Протокол № 40/16.12.2009 г.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0