• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 554 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

Т. 6. Предложение за отпускане на ГСМ (гориво смазочни материали) на щатните автомобили на Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" гр. Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 554: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 1 000 литра бензин А-95Н, който да бъде използван за нуждите на РС ПБС - град Балчик, предвид необходимостта от осъществяване на противопожарен контрол и превантивна дейност, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон и селскостопанска кампания през 2010 година.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0